Overená energetická úcinnost

Pre ocakávané uplatnovanie požiadaviek európskej smernice pre výrobky spotrebujúce energiu (smernica o ekodizajne) , asociácia Európskych výrobcov EUROVENT a nemecká asociácia AHU výrobcov stanovili metódy pre energetické posúdenie centrálnych vzduchotechnických jednotiek. Rozhodujúcimi faktormi pre úcinnost sú celok ventilátor/motor, rýchlost vzduchu v jednotke a spätné získavanie tepla.
Obidve metódy sa zameriavajú na transparentnost klasifikácie. Štítky oznacujúce energetickú úcinnost centrálnych vzduchotechnických jednotiek informujú projektantov, inštalacné firmy, investorov a užívatelov o dosiahnutej triede úcinnosti. Výrobcovia, ktorí uplatnujú túto metódu musia splnovat prísny certifikacný proces a každorocne inšpekciu, ktorú vykonáva TÜV. Skúšobná metóda je doplnená meraniami vykonanými na aktuálnych jednotkách a na overitelnosti a vysledovatelnosti už certifikovaných komponentov. Toto zaistuje, že údaje, ktoré poskytujú do návrhového softvéru subdodávatelia, budú správne.

EUROVENT triedy energetickej úcinnosti

Metóda klasifikácie EUROVENT umožňuje zaradenie do šiestich tried od A+ do E. Metóda posudzovania je založená na norme STN EN 13053.
Pri uplatnení metódy kompenzácie, potreba tepelnej a elektrickej energie je posúdená na základe požiadavky na primárnu energiu.

Triedy energetickej úcinnosti podla Nemeckej asociácie výrobcov AHU jednotiek

Metóda nemeckej asociácie výrobcov AHU sa opiera o tri triedy A+, A a B. Metóda posudzovania je založená na norme STN EN 13053 a na prírucke 01 pre vzduchotechnické jednotky nemeckej asociácie výrobcov.
Triedy energetickej úcinnosti podla asociácie výrobcov umožnujú jednoduché overitelné a vysledovatelné posúdenie faktorov ovplyvnujúcich energetickú úcinnost.

Dôvera v úcinnost

Zákazníci robatherm majú možnost vybrat si medzi EUROVENT štítkom alebo štítkom, ktorý je vyšpecifikovaný v AHU prírucke 01 nemeckej asociácie výrobcov AHU.